HALAMAN

Pengelola


Rektor Universitas AMIKOM Yogyakarta
Prof. Dr. M. Suyanto, M.M.

Direktur Program Pascasarjana
Dr. Kusrini, M.Kom.

Wakil Direktur
Prof. Dr. Ema Utami, S.Si., M.Kom.

Staff
1. Tutut Heryanti
2. Azis Catur Laksono
3. Nuzumul Layly
4. Fariesta Eka Pradana